Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Yrkeshögskolornas Open Access -uttalande


Yrkeshögskolorna har som målsättning att främja en öppen tillgänglighet av resultaten från forsknings- och utvecklingsverksamheten. Resultaten från forsknings- och utvecklingsverksamheten som har finansierats med offentliga medel bör finnas tillgängliga för alla på internet.

Yrkeshögskolorna kan öka synligheten och användningen av sina egna forskningspublikationer samt deras effektivitet genom att tillhandahålla publikationerna via sitt eget öppna webbibliotek.

Publikationsarkiv Theseus erbjuder lärare och forskare ett användarvänligt publiceringsforum där publikationerna kan göras tillgängliga. Publikationerna i Theseus finns på adressen https://publications.theseus.fi under de enskilda yrkeshögskolorna.

Yrkeshögskolorna kräver att lärare och forskare som är verksamma vid högskolorna från och med 1.1.2010 lagrar en kopia av sina forskningsartiklar, som har publicerats i vetenskapliga publikationer eller högskolans egna publikationsserier, i det öppna webbiblioteket Theseus som upprätthålls av ARENE r.f.

Med forskningsartiklar avses enskilda artiklar som är avsedda för publicering i en vetenskaplig tidskrift, i en seriepublikation eller en konferenspublikation eller i något annat samlingsverk. Skyldigheten att lagra en kopia gäller inte monografier. Även beträffande artiklar som har publicerats före 1.1.2010 rekommenderas det att en kopia av artikeln lagras i Theseus.

I Theseus kan man utöver forskningsartiklar också lagra andra publikationer, såsom populärartiklar, andra publicerade skrifter, yrkeshögskolans publikationsserier och även monografier och läromedel då förlagsavtalet tillåter detta.

ARENE r.f. rekommenderar att lärare och forskare som är verksamma vid yrkeshögskolor prioriterar publiceringskanaler som följer principen för öppen publikationsverksamhet, såsom Open Access-tidningarna för de olika utbildningsområdena och seriepublikationer som är fritt tillgängliga.