Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Inmatning av publikationer till Theseus


I enlighet med det Open Access-uttalande som Arene rf, rådet för yrkeshögskolornas rektorer, har avgett uppmanar Arene r.f. yrkeshögskolornas personal att publicera och att även lagra en kopia av sina artiklar på internet.

Theseus gör det möjligt att lagra de artiklar som har publicerats i yrkeshögskolorna fritt på internet. Publikationerna lagras i Theseus skilt för varje yrkeshögskola i den samling som har skapats för publikationer, dvs. före de samlingar som innehåller examensarbeten (enligt utbildningsprogram).

Publikationerna lagras i Theseus via en inmatningsblankett, som enbart yrkeshögskolans personal kan använda. För att använda tjänsten skriver man in sig med sitt Shibboleth-användarnamn.

Kontrollen av personalens tillhörighet bestäms av personens Shibboleth-attribut - eduPersonAffiliation – ur vilket skall framgå en “staff” eller “employee” -status. Om din yrkeshögskola har ett avvikande sätt att uttrycka personalstatus, kan man skapa en undantagsregel i blanketten. Ta i detta fall kontakt via Theseus-stödets responsblankett.

Efter registreringen flyttas publikationerna direkt till publikationsregistret Theseus med en fördröjning på cirka fem minuter. Inmatningsblanketten för publikationer innehåller inte något godkännande av användningsavtal. Registreringen saknar också det steg för godkännande/refusering, som proceduren vid inmatning av examensarbeten förutsätter.

I blanketten kan man enbart välja sådana samlingar som är avsedda för publikationer. Via blanketten får publikationen en URN-identifikator, som skapas av ISBN-numret för den elektroniska versionen av publikationen, om en sådan finns. Om ISBN-numret för den elektroniska versionen saknas, skapas en URN-identifikation som baserar sig på modellen URN:NBN:fi:amk. precis som för examensarbeten.

De Theseus-ansvariga på din yrkeshögskola kan ändra i publikationernas inmatningsuppgifter efteråt, tag därför vid behov kontakt med biblioteket vid din yrkeshögskola.