Välkommen till registreringssidan för yrkeshögskolornas examensarbeten och publikationer

Öppen eller begränsad samling?


Då du sparar ditt examensarbete ger du samtidigt ditt tillstånd att utan ersättning publicera examensarbetet öppet på internet, där det kan läsas, bläddras i och skrivas ut.

Theseus är primärt ett öppet publiceringsarkiv där arbetena sparas som open access-publikationer. Arbetena är då öppet tillgängliga på internet och vem som helst kan läsa dem.

En del yrkeshögskolor erbjuder sina studerande möjlighet att spara examensarbetet i den begränsade samlingen.

Vad är den begränsade Theseus-samlingen?

Du kan antingen spara arbetet i

  1. den öppna samlingen, dvs. arbetet är öppet tillgängligt på internet, eller
  2. den begränsade samlingen, dvs. tillgången är begränsad till de IP-adresser som din yrkeshögskola har fastställt.

Den begränsade samlingen är en stängd del av publiceringsarkivet Theseus. Endast de IP-adresser som din yrkeshögskola har fastställt har tillgång till den delen. För närvarande är den begränsade samlingen i bruk i följande yrkeshögskolor: Arcada, Centria, DIAK, Haaga-Helia, HUMAK, JAMK, KAMK, LAB, Lapland UAS, Laurea, Novia, Oamk, Polamk, SAMK, SeAMK, Savonia, TAMK, Turku UAS och VAMK.

Om din högskola har den begränsade samlingen i bruk, erbjuder blanketten för lagring två alternativ på sidan för val av samling: öppen eller begränsad samling. Om din högskola inte har den begränsade samlingen i bruk än, finns det endast ett alternativ.

Vad betyder alternativen i praktiken?

I praktiken visas metauppgifterna för alla examensarbeten som sparats i Theseus (författare, titel, ämnesord, sammanfattning) på internet. Själva PDF-filen för arbeten som sparats i den begränsade samlingen kan inte öppnas med andra arbetsstationer än de som har tillgång till högskolans interna nät.

Hur arbetena hittas på Google:

  1. Öppen samling: Arbetena i den öppna Theseus-samlingen kan hittas med Google.
  2. Begränsad samling: Google hittar endast de grundläggande uppgifterna (metauppgifter = författare, titel, ämnesord, sammanfattning), men inte själva arbetet.

Ett examensarbete är alltid ett offentligt dokument som alla intresserade kan komma åt (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621). Om man vill komma åt ett arbete i den begränsade samlingen utanför högskolans nät, måste högskolan erbjuda möjlighet till detta även om det har sparats i den begränsade samlingen.

Vilken samling lönar det sig att välja?

Yrkeshögskolorna i Finland har undertecknat deklarationen för öppen vetenskap och studerandena uppmuntras att publicera öppet alltid då det bara är möjligt. Yrkeshögskolorna i Finland rekommenderar den öppna Theseus-samlingen. Ett öppet tillgängligt examensarbete kan länkas direkt till ditt CV eller din personliga portfölj. Publiceringsarkivet Theseus är en pålitlig lagringsplattform som upprätthålls av AMKIT-konsortiet tillsammans med Nationalbiblioteket.

Photo by Markus Winkler on Unsplash